Skip to main content

Design Shanghai Picks 2024

darkgrey background

sǎng hä ning 上海人

“sǎng hä ning”(在当地方言中为“上海人”),是对上海的崇敬之情。我钟爱的这座城市,融合了国际与本土文化的精髓。她迎来了世界,吸纳了各种文化,却又深深扎根于江南文化之中。在“sǎng hä ning”中,我们寻觅着榫卯的方言之韵,同时透过舒适的座椅,探索着另一番美学境界。
Loading